• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Volby do orgánov samospravy obcí 10.novembra 2018

O B E C   D I A K O V Á

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné  zastupiteľstvo  v Diakovej   v zmysle  ustanovenia  § 166 zákona  č.  180/2014 Z.z.  o podmienkach  výkonu  volebného  práva a o doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov   uznesením  č.  20   zo  dňa 20.6.2018  určilo,  že  obecné  zastupiteľstvo  v Diakovej  bude  mať  5 poslancov ,  ktorí  budú  volení  v 1 volebnom  obvode.


OZNAMENIE  

o rozsahu  úväzku  starostu  obce  

Obecné zastupiteľstvo  v zmysle § 11 ods. 4 písm. i/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  a o doplnení  niektorých  zákonov v znení  neskorších  predpisov  uznesením  č. 21   zo  dňa  20.6.2018  určilo  rozsah  výkonu  funkcie  starostu  obce  Diaková  na  nasledujúce  funkčné  obdobie  2018 -2022  -    60  %.  


OZNAMENIE  

o počte  obyvateľov  ku  dňu  vyhlásenia  volieb

Obec  Diaková   má  ku  dňu  vyhlásenia  volieb – t.j.  k 10.7.2018   počet  obyvateľov 442.

Bc. Róbert  Ivaška,  v.r.

starosta  obce

Zoznam aktualít

VoĽby do orgánov samoiprávy obcí 10.november 2018
VoĽby do orgánov samoiprávy obcí 10.november 2018
Volby do orgánov samospravy obcí 10.novembra 2018